Supervisioon

supervisioon 1Supervisiooni ehk töönõustamise eesmärgiks on jõustada inimesi, aidata luua selgust ja leida uusi lahendusi keerukates tööalastes olukordades, leida uusi sisemisi ressursse, aidata kasvatada professionaalset pädevust ning hoida inimesi heas töötegemise vormis.

Supervisiooni eesmärgid on seotud organisatsiooni ja/või isiku professionaalse arengu ja kasvamisega, see on transformatiivne protsess mille käigus saame:
– aidata leida uusi lahendusi keerukates tööalastes olukordades
– analüüsida iseennast ja oma ressursse, seada endale arengueesmärke, saada juhendamist
nende elluviimisel ja oma ressursside tõhusamal realiseerimisel
– toetada muudatuste elluviimist, leida uusi ja innovaatilisi lahendusi, suurendada
motivatsiooni ja tööefektiivsust
– võtta hetkeks aeg maha, et näha tervikpilti, ning ennetada ülekoormust ja läbipõlemist
– kasvatada ametialast professionaalsust
– suurendada selgust ülesannete, funktsioonide ja rollide osas
– teha teadlikumaid valikuid ja püstitada konkreetseid eesmärke

Supervisioonil on mitu alaliiki: individuaalne supervisioon, grupisupervisioon, meeskonnasupervisioon, organisatsiooni supervisioon ja coaching (arengunõustamine). Organisatsioonides viiakse supervisiooni reeglina läbi pikema aja jooksul, kombineerides vastavalt erinevaid alaliike omavahel (sagedasti näit. individuaalne supervisioon + grupisupervisioon).

Supervisiooni tulemusteks on professionaalse pädevuse suurenemine, probleemide konstruktiivne lahendamine, läbipõlemise ennetamine, uute lahenduste leidmine, koostöö ja meeskonnatöö paranemine, töökorralduse ja juhtimiskvaliteedi parandamine ning organisatsiooni eesmärkide tõhusam saavutamine.

Kes on Superviisor? Superviisoril on kõrgharidus sotsiaalvaldkonnas, ning ta omab vastavat väljaõpet, mis vastab ANSE standardile (Association of National Organisations for Supervision in Europe).
Superviisor on kompetentne juhtima töötajate tööalast arengu- ja enesepeegeldusprotsessi superviseeritava organisatsiooni kõigil tasanditel. Superviisor on neutraalne partner ja tagasiside andja, kuna ta ei ole seotud organisatsiooni emotsionaalse fooniga.

Täpsemalt:

Juhi supervisioon https://goodwillpartners.ee/efektiivne-juhtimine/juhtide-supervisioon/

Grupisupervisioon https://goodwillpartners.ee/organisatsioonile/grupi-supervisioon/

Organisatsiooni supervisioon https://goodwillpartners.ee/organisatsioonile/organisatsiooni-supervisioon/

Lisaks supervisiooni tutvustavad videod
Supervision & Coaching
lisaks täiendavalt
Supervisioon ISCI